Pressmeddelande den 21 februari 2022

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) avyttrar aktier i Aino Health AB (publ).

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (“Norberg & Partner”) meddelande den 25 januari 2022 att de tecknat aktier i Aino Health AB (publ) (”Aino Health”). Efter förvärvet ägde Norberg & Partner cirka 36,38 procent av aktierna och rösterna i Aino Health. Genom förvärvet utlöstes budplikt enligt Takeover-reglerna.

Norberg & Partner har idag avyttrat 2 741 170 aktier i Aino Health. Norberg & Partners innehav i Aino Health efter avyttringen uppgår till ca 29,9 procent av aktierna och rösterna. I enlighet med Takeover-reglerna har därmed budpliktsskyldigheten för Norberg & Partner bortfallit.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jerry Rodin
jerry.rodin@norbergpartner.se
073-5041712

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2022 klockan 20:40.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den vars innehav går under budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en handelsplattformar och för vilken budplikt har bortfallit måste, i enlighet med III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 januari 2021 (”Takeover-reglerna”), offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

www.norbergpartner.se