Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Norberg & Partner Sustainable Group offentliggör utfall av budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”) lämnade den 29 september 2023 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Aino Health AB (publ) (”Aino Health”) att överlåta samtliga aktier i Aino Health för 0,41 kronor kontant per aktie enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen löpte ut den 13 november 2023 och Erbjudandet är därmed avslutat.

Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet uppgick Norberg & Partners innehav till 43 071 863 aktier i Aino Health, motsvarande cirka 50,96 procent av det totala antalet aktier och röster i Aino Health.

Vid utgången av acceptfristen hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som äger totalt 5 563 401 aktier och röster i Aino Health, motsvarande cirka 6,58 procent av det totala antalet aktier och röster i Aino Health. Således kommer Norberg & Partners innehav att uppgå till 48 635 264 aktier i Aino Health, motsvarande cirka 57,50 procent av det totala antalet aktier och röster i Aino Health.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in under acceptfristen förväntas påbörjas omkring den 20 november 2023.

Varken Norberg & Partner eller någon av dess närstående parter har förvärvat några aktier eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Aino Health utanför Erbjudandet.

Norberg & Partner har anlitat Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare.

Ytterligare information
För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Ekelin, Styrelseledamot i Norberg & Partner
Telefon: 0733-741711
E-post: tobias.ekelin@selequity.se
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2023 klockan 18.31.

Viktig information
Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Norberg & Partner avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, USA eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en sådan ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA eftersom det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Norberg & Partners kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Norberg & Partner har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.